handakun0 9/13/2023 3:13:29 PM
làm bài nào cx dc nhé còn 2 câu trên là dịch sang tiếng anh